• Basın Listem'e Hoş Geldiniz

KVKK Aydınlatma Metni

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK" veya "Kanun")’nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Devinim Veritabanı Yönetim Yay.İlt.Hiz.Ltd.Şti. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Basın Mensupları için;

 1. Kurum / Yayın Adı,
 2. Unvan,
 3. Yazışma Adresi,
 4. Web Sitesi Adresi / Sosyal Medya Adresi
 5. Elektronik Posta Adresi,
 6. Telefon numarası, 
 7. İlgilenilen Sektör(ler) / Konu()

Kullanıcılar için;

 1. İletişim Bilgileriniz: Yazışma Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon numarası, 
 2. Yetkili / Kullanıcı bilgileri,
 3. Fatura bilgileri; Vergi Daire, Vergi No
 4. İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresi, WEB sayfası ve mobil uygulama erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Yasal mevzuata uygun şekilde onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti ve/veya basın bülteni gönderilebilmesi,
 • Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için segmentasyon işlemleri yapabilme,
 • İlgi alanlarına uygun ticari elektronik ileti ve/veya basın bültenlerinin iletilebilmesi,
 • Şirkete ait hizmet ve kampanyalardan haberdar etmek,
 • Onay verilmesi veya reddetme hakkının kullanılması halinde ilgililere bilgi verilmesi,
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaret log kayıtlarının tutulması,

 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket, yazılı basın, görsel basın, elektronik basında görev yapan basın mensuplarına ait yukarıda paylaşıla kişisel verileri, kendi onayları arşivlemekte, saklamakta, işlemekte ve ilgili içerikleri Müşteri talepleri doğrultusunda paylaşmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri;

 • Telefon görüşmesi ile kurumunuzdan yada ilgili kişinin kendi beyanı ile,
 • Şirket tarafından, izin ve bilgi talep etme amacıyla gönderilen e-postalar ile,
 • Kullanıcı, müşteri, basın mensubu tarafından Şirket’e gönderilen e-postalar ile,
 • Yazılı, görsel, elektronik basın yayın organlarında kamuoyuna açık paylaşılan bilgiler,
 • Sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılan bilgiler,
 • Web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla,
 • Ticari ilişki ile kurulan sözleşme ve/veya yazışmalar ile paylaşılan bilgiler,

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak Şirket’ten hizmet satın alan müşterilere ile paylaşılmaktadır.

Şirket’in, yurtiçinden ve yurtdışından hizmet satın aldığı çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç yedi (7) gün içinde ücret almadan sonuçlandırılacaktır.

KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ İSTİSNALAR

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir

Kişisel Verileri Kanunu tam metnine erişmek için tıklayınız..

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Devinim Veritabanı Yönetim Yay.İlt.Hiz.Ltd.Şti

Mersis no: 294034595900011

Adres: OSB.Mah.Birlik San.Sit.Birlik-2 İş Mrk.Kat:3 Dai:346 Beylikdüzü İstanbul

Telefon: 0850 885 4545

E-Posta Adresi: iletisim@basinlistem.com